Четверг, 16.07.2020, 04:22

Privātskola LATREIA

Pirmā privātskola Latvijā. Dibināšanas gads 1991. Licence Nr. 01001
Kuldīgas iela 45, Rīga, LV-1083, tel. 29233264, 29665143, 29518451 e-mail: ps_latreia@inbox.lv
Первая частная школа Латвии. Год основания 1991. Лицензия № 01001


Galvenā informācija
1-12 классы
Подготовка к школе
Детский сад
Мы сотрудничаем


Наш опрос
Твои увлечения помимо школы
Всего ответов: 344

Mācību programmas

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma

IP kods 21011121   Licence V-7952   Izsniegšanas datums 20.05.2015.

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

IP kods 31012021    Licence V-4232   Izsniegšanas datums 21.04.2011.

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

IP kods 31013021    Licence V-4233   Izsniegšanas datums 21.04.2011.

 

Visas programmas ir akreditētas līdz 2023. gada 8. jūnijam

Licencētās programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītības programmu paraugiem. Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pievienotas licencētajām programmām un ir apstiprinātas.

Katra mācību priekšmeta īstenotā programma un mācību priekšmeta skolotāja īstenotais stundu tematiskais plānojums, kā arī katra klases audzinātāja programma atbilst licencētajām izglītības programmām. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo sasniegumu formas un kārtību. Pedagogi zina, kā valsts standarta prasības ietekmē mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli.

Katrs mācību priekšmeta pedagogs vai sadarbībā ar kolēģiem, izmantojot IZM ieteiktos mācību priekšmetu programmu paraugus, katrā klasē izstrādā detalizētu tematisko plānu, kurā paredz mācību vielas apguves laiku, kā arī izvēlēto tēmu atbilstību valsts standartam.

Katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā ir optimāls, lai skolēni varētu gūt savām spējām atbilstošus rezultātus mācību darbā. Visi plānojumi tiek izskatīti atbilstošo metodisko komisiju sēdēs un ieteikti apstiprināšanai skolas direktoram. Nepieciešamības gadījumā tiek veiktas tematisko plānu korekcijas, kas atspoguļotas tematisko plānu piezīmēs.

Skolotājiem ir zināmas vērtēšanas formas un kārtība, ko nosaka ārējie normatīvie akti. Pamatojoties uz tiem, skolā ir izstrādāta vienota detalizēta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kuru ievēro visi skolas skolotāji.