top of page
small with backgound.png
kodeks2.png

Privātskolas LATREIA skolēna uzvedības kodekss

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Neviens bērns uz Zemes nav līdzīgs viens otram. Katram ir individuāls ārējais izskats, raksturs, iespējas, dotības, apkārtējie cilvēki. Tas padara viņu par unikālu un neatkārtojumu personību. Tajā pašā laikā cilvēka vērtību ziņā neviena personība neatšķiras no citas, bet visas ir vienādi vērtīgas.

Katram bērnam, kā arī visiem citiem cilvēkiem pasaulē, piemīt pašcieņa un ir cilvēktiesības, kas pieder viņam pēc piedzimšanas. Neviens un nekādā gadījumā nedrīkst pazemot viņa pašcienu un atņemt cilvēktiesības.

2. Bērna tiesības tiek aizsargātas un balstās uz Eiropas Padomes stratēģijām bērnu tiesību jomā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma, Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības konvencijas, Administratīvo pārkāpumu kodeksa un skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajos dokumentos doti norādījumi pieaugašajiem – politiķiem, pedagogiem, vecākiem – kādai jābūt attieksmei pret bērniem, lai nepārkāptu viņu cilvēktiesības. Tomēr bērni sazinās savā starpā arī ar citiem vienaudžiem. Un šājā saziņā viņi var darīt viens otram pāri, nodarīt fiziskus un morālus kaitējumus. Turklāt skolas apstākļos pašcieņas pazemošana un bērna tiesību pārkāpšana iespējama vairāk no vienaudžiem nekā no pieaugušajiem. Privātskolas LATREIA uzvedības kodekss skaidro bērnam viņa tiesības un nosaka pienākumus un uzvedības noteikumus ar nolūku garantēt tās visiem skolēniem.

​3. Ja katrs LATREIAs skolēns sekos “Kodeksam”, tad skolā veidosies īpaši labvēlīga, psiholoģiski komfortabla gaisotne, kura ir nepieciešama katram cilvēkam un vienlaikus radīs vislabākus nosacījumus mācībām, attīstībai un radošumam.

4. “Kodekss” nesatur neko tādu, ko nevarētu saprast jebkura vecuma skolēns. Tā ievērošana ir atkarīga tikai no prasību zināšanām un no vēlmēm sekot tam. Katra LATREIAs skolēna pienākums ir izpētīt “Kodeksa” norādījumus, parādīt savas zināšanas pedagodiem un apstiprināt piekrišanu ievērot noteikumus. Pēc tam katrs personīgi atbild par savu uzvedību.

5. Skolas padome ir galvenā organizācija, kura nodrošina LATREIAs skolēnu tiesības. Ja “Kodeksa” prasību pārkāpumi notiek sistemātiski, tas tiek vērtēts kā apzinātā pozīcija, kuras mērķis ir citu bērnu tiesību ierobežošana un kā izaicinājums skolai, tās kolektīvam un reputācijai. Tādā gadījumā Skolas padomei ir tiesības pieņemt lēmumu izslēgt traucētāju no skolas.

II. Tiesības

 Katram skolas LATREIA skolēnam ir tiesības:

6. Mācībām un attīstībai labklājīgā, labvēlīgā un līdzjūtīgā gaisotnē.

7. Savas pašcieņas  visu apkārtējo neapšaubāmai cieņai.

8. Pedagogu un citu skolas darbinieku godīgai un vienlīdzīgai attieksmei. Katram ir tiesības saņemt tādas pašas uzmanības, mīlestības, rūpju izrādīšanu, kā citiem skolēniem.

9. Objektīvai vērtēšanai un savu sasniegumu mācībās, sportā, mākslas un personīgajā attīstībā atzīšanai.

10. Jebkura vecuma skolēnu cienīgai attieksmei pret savu personību un savām tiesībām.

Nav pieļaujami nekādi pazemojoši un aizvainojoši izteicieni un darbības, kas traumē bērna psihi un izolē no mācību darbības.

11. Savas reputācijas labvēlībai un aizsardzībai no ātriem secinājumiem, negodīgiem vērtējumiem, baumām, apmelojumiem.

12. Patstāvīgam viedoklim par jebkuru jautājumu, savu domu un uzskatu izteikšanai un aizstāvēšanai, ja tas neaizskar citu cilvēku cieņu un skolas “Kodeksu”.

13. Sava īpašuma, personisko mantu aizsardzībai skolas telpās.

14. “Kodeksa” vai cita pārkāpuma gadījumā humānai pieaugušo un bērnu attieksmei.

III. Pienākumi

Katram LATREIAs skolēnam ir pienākumi:

15. Nopietni attiekties pret mācībām, censties parādīt labākus rezultātus, uzskatīt mācīšanās kā galveno iemeslu savas atrašanas skolā.

16. Izpildīt rakstiskos un mutiskos pedagogu, administrācijas un Skolas padomes rīkojumus. Cienīt skolotāju zināšanas un pieredzi.

17. Cienīt skolas vērtības, prioritātes, morālās un pedagoģiskās direktīvas, rūpēties par

par savas pilsētas un savas valsts  labklājību, veicināt viņu  prestīžu ar savu sasniegumu rezultātiem.

Skolā LATREIA tiek vērtētas: zināšanas, intelekts, mākslas un sporta sasniegumi, gribasspēks, līdzjūtība, izpalīdzība, godīgums, garīgas intereses, pilsoniskā nostāja, patriotisms,  gatavība  aizstāvēt demokrātiskas vērtības, tiesības un brīvības.

Tiek nosodīts: slinkums, egoisms, individuālisms, vienaldzīga attieksme pret sabiedrības un   valsts vajadzībām, meli, netaisnīgums, rupjība, skaudība, familiārums, godkāre.

18. Apzināties savu cilvēcisko pašcienu, aizsargāt no mēģinājumiem to atņemt un nepazaudēt to citu skolēnu un pieaugušo acīs ar savu uzvedību. 

19. Cienīt citu skolēnu pašcieņu un tiesības. Jebkuras darbības, kas pazemo cilvēka pašcieņu, kas rada noslēgtību, apspietību, nepilvērtības kompleksus, tiek uzskatītas par noziegumu pret bērna personību un nesakrīt ar galveniem mācību un audzināšanas principiem skolā LATREIA.

20. Nepieļaut fiziskas ciešanas skolā.

21. Ievērot vispārpieņemtas ētikas normas, izvairīties no nepatīkamās apkārtējiem uzvedības.

22. Izteikt savus viedokļus, neskarot citu izjūtas un pašcieņu.

23. Neuzvelt savu vainu uz citiem, bet iepriekš jāatvainojas, jāmēģina izlabot situāciju un jāizdara secinājumi par savu rīcību.

24. Neatbildēt ļaunumam ar ļaunumu. Būt gatavam pieņemt atvainošanos.

LATREIAs skolēnam aizliegts:

25. Censties pārspēt citus, izmantojot morālo vai fizisko spiedienu.

26. Biedēt citus, īpaši jaunāko klašu skolēnus.

27. Izsmiet tos, kuri mazāk zina, atpaliek mācībās vai kļūdās.

28. Piešķirt iesaukas vai palamas citiem.

29. Izmantot rupjus vārdus un izteicienus, runāt par nepieklājīgām tēmām.

30. Atnest skolā cigaretes, alkoholu un narkotiskās vielas, erotisko literatūru.

31. Ņemt svešas mantas bez īpašnieka atļaujas.

32. Atnest skolā mantas ar nolūku pārdot citiem skolēniem, kā arī aizliegts pirkt. Izņemot skolas mācību grāmatu tirgu.

33. Spēlēt skolas teritorijā azartspēles vai citas spēles par naudu.

34. Bojāt skolas īpašumu un palikt vienaldzīgiem, kad citi bojā skolas inventāru, telpas, teritoriju un citu skolā un tās apkārtnē esošo inventāru vai augus.

IV. Uzvedības noteikumi

Skolas teritorijā un skolas ēkā:

35. Nepieciešams sasveicināties ar visiem pieaugušajiem: pedagogiem, darbiniekiem, skolas apmeklētājiem, vecākiem, kā arī ar visiem bērniem, kurus satiec šajā dienā pirmo reizi. Tāpat ari jāatvadās, izejot no skolas.

36. Aizliegts patvaļīgi iziet no skolas mācību procesa laikā bez atļaujas. To atļaut var tikai klases audzinātājs vai skolas administrācija.

37. 1.-6. klašu skolēniem pirms aiziešanas no skolas pēc nodarbībām jāpaziņo klases audzinātājam vai pagarinātās grupas pedagogam. 

38. Ienākot skolā, zēniem jānovelk cepures. Atrasties skolā galvassegā var tikai ar klases audzinātāja atļaujas.

39. 1.-6. klašu skolēniem, kuri vēlas pavadīt starpbrīdi skolas teritorijā vai sporta zālē, jābrīdina klases audzinātāji. Atrasties sporta zālē bez pieaugušo uzraudzības aizliegts.

40. Katram jāievēro skolas dienas kārtība, nekavēt sundas, pusdienas, studiju nodarbības.

41. Skoleniem, kuriem ir grūtības ar mācībām, jāapmeklē skolotāju konsultācijas.

42. Katram skolēnam ir tiesības pārkārtot ieskaites līdz 3 reizēm. Ieskaite, kura tika pārkārtota pēc Reitinga noteikšanas, netiek ieskaitīta Reitingā.

​43. Visi pedagogi un pieaugušie cilvēki jāuzrunā uz “Jūs”. Nedrīkst traucēt pieaugušo sarunu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, bet sākumā jāatvainojas, ka patraucējāt.

44. Aizliegts runāt ar skolotāju vai citu pieaugušo nepieklājīgi, turot rokas kabatās; aiziet, nepabeidzot sarunu.

45. Visus mutiskus vai rakstiskus skolotāju pazīņojumus jānodod vecākiem tajā pašā dienā.

46. Lai izvairītos no traumām un citiem kaitējumiem, skolas starpbrīžos aizliegts skriet vai braukt ar skrituļslidām pa gaiteni, skaļi kliegt, drūzmēties, kauties, darīt pāri citiem skolēniem.

47. Katram skolēnam jāievēro tehnikas drošības noteikumi. Aizliegts ienest skolā asus priekšmetus (izņemot tos, kuri vajadzīgi mācību nodarbībās). Tiem jāatrodas skolas somā līdz nodarbības sākumam.

48. Stingri aizliegts ierasties skolā ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts u.c).

49. Katra skolēna pienākums – ievērot kārtību skolā un savā klasē, nemest papīrus, nerakstīt uz soliem, sienām, palodzēm.

50. Nepieciešams ievērot etiķetes noteikumus ģērbšanas stilā un saziņas manierēs.

51. Skapītī, solā un skolas somā jābūt kārtībai.

52. Aizliegts bez īpašnieka atļaujas interesēties par skapīša, sola, somas, kabatu saturu. Katra cilvēka personīgais īpašums ir neaizskarams. Tas attiecas arī uz skolotāju mantām, kas atrodas galda atvilktnē, skapī, skolotāju istabā, sporta zālē, virtuvē, ēdnīcā.

53. Aizliegts atnest uz skolu vērtīgus priekšmetus – dārgmetālu un akmeņu izstrādājumus, kā arī naudas summas, lielākas par 10 eiro. Nauda, kura ir dota, lai apmaksātu mācības, ekskursiju utt., uzreiz jāatdod skolotājam vai grāmatvedei.

54. Aizdotu naudu vai mantas jāatdod laicīgi. Mantu stāvoklim jābūt perfektam. Pedantiska attieksme pret citu cilvēku naudu un mantām – goda lieta.

55. Esi saudzīgs pret putniem, dzīvniekiem un visiem augiem!

Stundas laikā:

56. Skolā LATREIA aizliegts lietot viedtālruņus un citus gadžetus. To drīkst darīt tikai ar skolotāja atļauju, ja ir tāda nepieciešamība. Stundas sākumā tālruņi tiek nodoti skolotājam.

57. Pirms katras stundas skolēnam jāsakārto darba vieta un jāsagatavo nepieciešamo mācību procesam.

58. Ja pirms stundas dežurants nepaspēja sagatavot tāfeli un flomāsterus, tas jāizdara citam klasesbiedram.

59. Aizliegts nākt stundā bez izpildīta mājasdarba, izņemot gadījumus, kad tie sagādāja grūtības svarīga iemesla dēļ.

60. Stundas sākumā obligāti jāpieceļas un jāsasveicinās ar skolotāju.

61. Stundas laikā aizliegts nodarboties ar darbībām, kuras nav saistītas ar mācību procesu.

62. Aizliegts trokšņot, skaļi sarunāties, staigāt pa klasi bez skolotāja atļaujas, kā arī citā veidā traucēt klasesbiedrus un skolotājus.

63. Nedrīkst iziet no klases stundas laikā bez skolotāja atļaujas.

64. Ja klasē ienāk pieaugušais, skolēniem ir nepieciešams piecelties un sasveicināties ar viņu.

65. Stundas beigās skolēniem jāpieceļas un jāpateicas par stundu.

Ēdnīcā:

66. Pirms ēšanas jānomazgā rokas ar ziepēm.

67. Ēšanas laikā jāizmanto galda piederumi, jāievēro etiķeti.

68. Pēc ēšanas jānovac trauki un jāpateicas par ēdieniem.

Tualetē:

69. Tualete ir personiskās higiēnas vieta; aizliegts atrasties tualetē ar citu nolūku, izņemot gadījumus, kad ir jāpaņem ūdens mācību nodarbībām.

70. Pēc tualetes apmeklējuma rokas jānomazgā ar ziepēm; aiz sevis tualetē ir jāatstāj tīrība un kārtība.

      

V. Pamācības un ieteikumi

....*  Zini, ka “Kodeksa” pamatnolikumi uzrakstīti ne tādēļ, lai apgrūtinātu tavu dzīvi skolā. Tie  nav  izdomāti mūsu skolotāju un skolas labad. To saturs – tā ir iepriekšējas visu cilvēku pastāvēšanas pieredze. Ne par ko citu cilvēki nemaksātu tik dārgi, ka par šīs pieredzes necieņu. Tāpēc no tavas puses būtu negudri un neapdomīgi attiekties pret to nenopietni. Pacenties tos saprast un pieņemt. Izpildi tos, nebaidies no citu nosodījumiem. Izpildi tos pēc iekšējās vēlmes un saviem uzskatiem pat tad, kad neviens tevi neredz un nevar nosodīt. Ar to tu ne tikai atvieglosi savu dzīvi, bet arī iegūsi citu cilvēku simpātijas, draudzību un cieņu, iegūsu iekšējo līdzsvaru, mieru un pārliecību par saviem spēkiem, kas ir ļoti nepieciešams turpmākajā dzīvē.

....*  Atceries, ka ne tikai tev, bet arī pārējiem cilvēkiem ir vēlmes, mērķi, vajadzības un intereses.

Centies jebkurās situācijās iztēloties citā cilvēkā vietā un iedomāties, kā tu gribētu, lai attiektos pret tevi. Jau senatnē dažādu kultūru cilvēki secināja: nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev.

....*  Rūpējies par savu reputāciju jau tagad. Nav nekā, par ko ir vērts to mainīt savā dzīvē. Laiks paiet ātri, un tavi klasesbiedri, kuri šodien redz un vērtē katru tavu soli, nākotnē var kļūt par tavu darba un dzīves atbalstu.

....*  Izprieces un izklaides nevar būt cilvēka galvenie dzīves mērķi. Cilvēki, kuri velas tā dzīvot, nekad neko nopietnu dzīvē nesasniedz. Izklaidējies tikai tādēļ, lai atpūstos no savām galvenajām darbībām.

....*  Lepojies par saviem vecākiem, bet atceries, ka viņu sasniegumi nav tavi sasniegumi. Cilvēki, kas izmanto citu panākumus, nekad nesasniedz dzīvē savus. Nekad neatsaucies uz viņu sabiedrisko un materiālo stāvokli, lai pašam pacelties citu acīs. Autoritāte tiek pelnīta ar paša darbu.

....*  Zini, ka tavi sasniegumi ir atkarīgi no tavas mērķtiecības, izglītības un cilvēciskām iezīmēm. Negaidi dāvanas no likteņa un apkārtējiem cilvēkiem. Tev varēs palīdzēt, bet tas nenotiks pastāvīgi. Par savu dzīvi tu pats esi atbidīgs. Nekad nesūdzies un nemeklē vainīgus, ja tev neveicas. Esi pacietīgs, krāj pieredzi un mācies atrast izeju no jebkurām situācijām. Labākais dzīves sasniegumu pamats – neatlaidība un optimisms!

 
bottom of page