top of page
small with backgound.png

Skolas pedagoģiskā koncepcija un vīzija

 

Mūsu skolas vīzija –  lietpratīgs skolēns, kurš mācās ar interesi un atbildību, līdzdarbojas un uzņemas iniciatīvu, ciena un rūpējas par sevi un citiem, izjūt piederību savai klasei, skolai, novadam un valstij.

  

Misija: mūsdienīga, uz mērķtiecīgu izaugsmi un jēgpilnu mācīšanos orientēta skola, kuru raksturo komandas darbs un savstarpējais atbalsts.

Skolas galvenais mērķis: kvalitatīva, kompetencēs balstīta, izglītības procesa organizēšana mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē.

  

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, sniegt iespējas plašākai skolēnu izglītības pieredzes gūšanai, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas  valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

 
 
 

Mūsu pedagoģiskās koncepcijas pamats – klasiskā izglītība. Klasiskās izglītības nozīme ir bērna integrētā attīstībā. Integrētajam pedagoģiskajam procesam ir vairāk nekā 2500 gadu un tam nav alternatīvu pilnībā attīstīta un sociāli veiksmīga cilvēka audzināšanā.  

 

Intelekts (loģika un zināšanas), morāle (humāna attieksme pret apkārtējiem), estētiska gaume (skaistuma izpratne) un veselība (fiziskā un psihiskā) vienādi prasa pedagoģiskās uzmanības un ietilpst skolas atbildības jomā.

g8.png

Otrā mūsu pedagoģiskās koncepcijas svarīgā sastāvdaļa ir caurviju prasmes: prasmju, uzskatu un izpratņu kopums, kas pielāgo bērnu mūsdienu dzīves īpatnībām.

Tehnogēns pastāvēšanas stils, ātrums un izmaiņu neparedzamība, sarežģītas civilizācijas problēmas, kas rodas 21. gadsimtā – tāda ir jauna realitāte, kurai jāgatavo bērni mūsdienu skolā.

bottom of page